KHÁT VỌNG SỐNG Blog

Quầy quần áo 0 đồng 0

Quầy quần áo 0 đồng

Mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” do các thanh niên ở tỉnh Sóc Trăng, khởi xướng. Mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” của thanh niên Sóc Trăng.HOÀNG VÂN Anh Nguyễn Ngọc Nghiệp, Bí thư...